Forankre tiltak om klimavennlige byggeplasser

Vedtak om å etterspørre klimavennlige byggeplasser kan forankres i:

  • kommunens klima- og energiplan
  • vedtak i det enkelte byggeprosjektet
  • kommunedelplan
  • andre relevante planverk
  • Noen kommuner har også formuleringer om dette i innkjøpsreglementet:

I Trondheim kommunes innkjøpsreglement, vedtatt i 2017, står det eksempelvis at "Det skal stilles krav om fossilfrie anleggsplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner der dette er tilgjengelig og gjennomførbart innen rimelige praktiske og økonomiske rammer."

Potensialet for klimatiltak på bygge- og anleggsplasser

DNV GL (rapport 2017) har beregnet at det årlig slippes ut 340 000 tonn CO2 fra norske byggeplasser. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i hovedstaden i løpet av et år.

I tillegg påvirkes lokalmiljøet rundt byggeplassen av støy og dårligere luftkvalitet.

På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie løsninger.

Stort potensial for utslippskutt

I rapporten er det også samlet enkle grep som kan redusere utslipp fra byggeplassen drastisk.

Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Statistikk for klimagassutslipp i din kommune

Lurer du på hva som er hovedkildene til utslipp av klimagasser i din kommune, og hvor mye som kommer fra bygg- og anlegg?