Kommunen kan ikke anmelde antatt straffbare overtredelser av kulturminneloven. Kommunen kontakter fylkeskommunen i slike saker.

Hvem har myndighet til å anmelde brudd på kulturminneloven?

Det er i hovedsak fylkeskommunen som har ansvaret for å anmelde brudd på kulturminneloven. Men for samiske kulturminner er det Sametinget som har dette ansvaret. 

Disse instansene har myndighet til å anmelde brudd på kulturminneloven:

  • Riksantikvaren,
  • Fylkeskommunene
  • Forvaltningsmuseene
  • Statens naturoppsyn
  • Sametinget med distriktskontorer
  • Kulturdepartementet, eller den det bemyndiger

Kulturminneloven er undergitt offentlig påtale, og politiet kan starte etterforskning hvis de finner grunn til det.

Hvis kulturminnemyndigheten er i tvil om forholdet bør anmeldes, skal spørsmålet besvares av Riksantikvaren.