Enkeltvedtak kan overprøves

Enkeltvedtak kan prøves på nytt på flere ulike måter. De som blir berørt av vedtaket kan klage på det. Denne klageretten følger av forvaltningsloven § 28

Benytte klageretten

Klageretten gir klageren krav på å få saken vurdert på nytt av det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, kalt underinstansen.

Hvis underinstansen ikke gir medhold i klagen skal saken behandles på nytt i en overordnet instans, kalt klageinstansen.

Hvor skal klagen sendes?

Klagen skal sendes til det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Dette organet er underinstans i klagesaken. Regelen finner du i forvaltningsloven § 32 første ledd. 

Ny vurdering av saken

Underinstansen kan ta opp en sak til ny vurdering uten at den er påklaget. Dette kalles omgjøring. Dette blir ikke nærmere omtalt her, men følger reglene i forvaltningsloven § 35

Saksomkostninger

Hvis en part vinner frem med en klage eller begjæring om omgjøring, slik at enkeltvedtaket endres til hans fordel, kan parten ha krav på å få dekket saksomkostninger. Det følger av forvaltningsloven § 36.

Eksempel: Kostnader til advokat og nye undersøkelser i klagesaken kan i noen tilfeller dekkes. Dette blir ikke nærmere omtalt her.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid