Når delegeringen må skje raskt

Kommunestyret har adgang til å delegere i hastesaker. Det følger av kommuneloven § 13.

I saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette, kan kommunestyret delegere myndighet til et av disse organene:

  • Formannskapet
  • Et fast utvalg
  • Kommunerådet

Kommunestyret må reglementsfeste hvilke organer som skal ha hastekompetanse på hvilke saksområder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid