Slik fordeler kommunestyret myndighet

Kommunestyrets myndighet kan delegeres både til politiske organer og til administrasjonen. Kommuneloven sier hvilken kompetanse som kan delegeres hvor.

Hak av og les mer om de ulike organene kommunestyret kan delegere myndighet til:

Hvor delegeres myndighet i kommunen?

Formannskap og faste utvalg

Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til formannskapet eller faste utvalg opprettet etter § 10 nr. 1 i alle saker hvor ikke annet følger av lov Dette følger av kommuneloven § 8 nr. 3 og § 10 nr. 3.

Kommunestyret kan opprette faste utvalg etter behov. Det står i kommuneloven § 10 nr. 1. Kommunestyret kan delegere til disse utvalgene, dersom annet ikke fremgår av lov, ifølge kommuneloven § 10 nr. 2.

Administrasjonssjef og ordfører

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til administrasjonssjefen eller ordføreren i enkeltsaker og i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette følger av kommuneloven § 23 nr. 4 og § 9 nr. 5.

Kommunens etater får myndighet fra administrasjonssjefen

Kommunestyret kan ikke delegere direkte til etatsjefer i kommuneadministrasjonen. All delegering skal skje direkte til administrasjonssjefen, som så må vurdere om myndigheten skal delegeres videre internt i administrasjonen.

Begrunnelsen er at direkte delegering fra kommunestyret til underliggende etater i administrasjonen kan virke oppsplittende og gi uklare ansvarsforhold.

Kommunedelsutvalg

Kommunestyret kan opprette kommunedelsutvalg for deler av kommunen. Det følger av kommuneloven § 12 nr. 1.

Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov. Det følger av kommuneloven § 12 nr. 3.

Delegere myndighet i hastesaker

Kommunestyret har adgang til å delegere i hastesaker. Det følger av kommuneloven § 13.

Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet, et fast utvalg eller kommunerådet i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette.

Kommunestyret må reglementsfeste hvilke organer som skal ha hastekompetanse på hvilke saksområder.

Kommunale og interkommunale selskaper

Adgangen til å delegere kommunestyrets kompetanse til kommunale og interkommunale selskaper reguleres ikke i kommuneloven. For at dette skal være lov, må det være hjemmel i  særlov.

Eksempel på hjemmel i særlov

Mulighet for å delegere videre til kommunale eller interkommunale selskaper er gitt i forurensningsloven § 83.

Kommunestyret kan med denne hjemmelen delegere kompetansen til å treffe enkeltvedtak som kommunene har fått direkte i medhold av loven.

Kommunestyret kan ikke delegere kompetansen til å treffe vedtak i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter, som er blitt delegert til kommunen fra Klima- og miljødepartementet. Adgangen til å delegere myndighet videre i medhold av forurensningsloven § 83, er derfor begrenset.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid