Ivareta åpenhet og medvirkning

For å ivareta åpenhet og medvirkning skal det etter forvaltningsloven § 37 annet ledd gjennomføres høring av forslaget. Hensikten er at de berørte får en mulighet til komme med sine synspunkter. 

Høringsbrevet bør omhandle:

  • bakgrunn for forslaget
  • innhold i forslaget
  • konsekvenser av forslaget
  • spesifikke spørsmål til høringspartene
  • frist for å uttale seg

Forvaltningsloven har ingen krav til gjennomføring av høringen. Vanligvis sendes det ut et høringsbrev, men kommunen bør arrangere høringsmøter når det er hensiktsmessig.

Se veileder:

Forskriftsarbeid for kommuner - plikt til utredning og høring.

Høringsfrist

Fristen bør være så lang at de som blir berørt får en reell sjanse til å forberede en eventuell uttalelse. For forskrifter som utarbeides av statlige myndigheter er høringsfristen normalt tre måneder. Kommunen bør i de fleste tilfeller ha en frist på to måneder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid