Krav om hjemmel i regelverk

Kommunen kan i mange tilfeller fastsette lokale forskrifter. Formålet med forskrifter  er å bestemme rettigheter og plikter til private personer eller virksomheter innenfor et avgrenset område.

Krav om hjemmel i lov eller forskrift

Forskrifter som legger plikter på private, må ha hjemmel i lov eller i en forskrift som har hjemmel i lov. Det framgår av lov eller forskrift til lov hva kommunen kan fastsette forskrifter for. Den lokale forskriften hjemles i den aktuelle loven og eventuelt forskrift med hjemmel i loven.

Hjemmel i vedtak

Forskrifter som bare gir innbyggerne rettigheter eller goder, for eksempel en forskrift om tilskudd til miljøtiltak, kan gis med hjemmel i et vedtak (budsjettvedtak) av kommunestyret. Forutsetningen er at forskriften ikke er i strid med noen lov.

Krav om stadfesting?

Noen forskrifter må i tillegg stadfestes av statlig myndighet. Dette vil fremgå av hjemmelen for forskriften.

Vurdér hvilket virkemiddel som er best egnet

Kommunen kartlegger behov for regulering, effekt av eksisterende virkemidler og mulige andre virkemidler.

Vurdér nøye hvilket virkemiddel som er best egnet i det enkelte tilfellet. Det bør ikke gis en ny forskrift hvis andre tiltak kan være mer effektive. Og det kan ofte være hensiktsmessig å bruke flere virkemidler samtidig for å nå et bestemt mål.

Se veileder: 

Forskriftsarbeid for kommuner - om forskrifter 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid