Skriftlig varsel til partene

Partene i saken skal varsles på forhånd slik at de gis anledning til å uttale seg. Varsel skal som hovedregel gis skriftlig.

Hvis saken haster, som for eksempel ved akutt forurensning, kan varsel gis muntlig. Dette følger av forvaltningsloven § 16 andre ledd.

Det er viktig å synliggjøre:

  • hvilken sak varselet gjelder
  • hva saken går ut på
  • innholdet i det vedtaket kommunen tar sikte på å treffe, dersom kommunen har et forslag
  • hjemmelen for vedtaket
  • at parten har rett til å komme med uttalelse i saken
  • frist for å komme med uttalelse

Partene bør informeres om opplysninger det er grunn til å tro at de har interesse av å uttale seg om.

Hvis det kan dokumenteres at partene i saken allerede har blitt kjent med vedtaket, så kan varsling være overflødig. Men partene skal ha fått mulighet til å uttale seg. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid