Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er en avgjørelse tatt av det offentlige. Vedtaket retter seg mot en bestemt krets av personer eller virksomheter. Dette skiller enkeltvedtak fra forskrifter, som retter seg mot en ubestemt krets av personer eller virksomheter, og som derfor gjelder for alle.

Et enkeltvedtak er truffet "under utøving av offentlig myndighet", og retter seg mot en bestemt krets av personer eller virksomheter.

Dette skiller enkeltvedtak fra forskrifter, som retter seg mot en ubestemt krets av personer eller virksomheter, og som derfor gjelder for alle.

Bare avgjørelser truffet under offentlig myndighet er omfattet av definisjonen. Privatrettsige beslutninger kommunen tar, er ikke enkeltvedtak.

Eksempler på enkeltvedtak  

Eksempler på enkeltvedtak er å gi tillatelser og bevillinger, pålegge plikter, nedlegge forbud, innvilge lovfastsatte tjenester, ytelser og tilskudd.

En avgjørelse om å avvise en sak skal regnes som enkeltvedtak, jamfør forvaltningsloven § 2 tredje ledd.

Samme sted fremgår det at også bruk av tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak, for eksempel beslutninger om tvangsmulkt eller tvangsgjennomføring, skal anses for å være enkeltvedtak.

Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak

Avgjørelser som i prinsippet kunne vært fattet av private rettssubjekter anses ikke som vedtak. For eksempel kommunens forretningsdrift, inngåelse av avtaler, kjøp og salg, og kommunens aktivitet i rollen som grunneier.

Offentlige anskaffelser er ikke enkeltvedtak. Det er heller ikke enkeltvedtak når kommunen utøver råderett over fast eiendom i kraft av å være grunneier.

Krav til saksbehandling

Bestemmelser om saksbehandlingen må følges før enkeltvedtak kan treffes. Generelle saksbehandlingsregler finner du i forvaltningsloven kapittel IV og V.

Reglene om saksforberedelse skal ivareta kravet til forsvarlig saksbehandling. Det stilles krav om å utrede saken, og til å partene i saken mulighet til å ivareta sine interesser og komme med innspill.

Feil i saksbehandlingen og brudd på bestemmelsene i forvaltningsloven kan medføre at et enkeltvedtak må anses ugyldig, og derfor ikke kan gjøres gjeldende. Det følger av forvaltningsloven § 41.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid