Merk: Denne veilederen er ikke oppdatert i henhold til ny kommunelov. 

Ulike samarbeidsformer

Nedenfor ser du en oversikt over ulike samarbeidsformer som kan benyttes i saker der kommunene utøver myndighet (for eksempel treffer enkeltvedtak). Hak av for å lese mer om hver av dem:

Samarbeid om stillinger

En person kan være delvis ansatt i to kommuner, og ha delegert vedtaksmyndighet for sine arbeidsoppgaver i begge kommunene.

Forberede saker i fagteam

To eller flere kommuner kan ha et fagteam, som kan tilrettelegge saker for disse kommunene. Den enkelte kommune må selv fatte vedtakene.

Vertskommune kan saksbehandle for andre kommuner

En kommune kan overlate lovpålagte oppgaver til en vertskommune, herunder myndighet til å treffe enkeltvedtak.

Vertskommunen kan bare utføre oppgaver eller utøve myndighet for en annen kommune hvis den aktuelle loven ikke er til hinder for dette. Den kan for eksempel ikke utøve myndighet på områder som i lov er lagt direkte til kommunestyret.

Denne typen samarbeid kalles vertskommunesamarbeid og reguleres i kommuneloven kapittel 5A.

Slik organiseres vertskommunesamarbeid

Dette samarbeidet kan organiseres på to måter, enten administrativt eller med en felles folkevalgt nemd.

Administrativt samarbeid

Et administrativt samarbeid innebærer at det avtales at en vertskommune skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Folkevalgt nemd

I saker av prinsipiell betydning krever loven at vedtak treffes av en folkevalgt nemd. Det gjelder blant annet saker av overordnet politisk betydning.  

Kilder til mer informasjon om vertskommuner

Løse felles oppgaver i en samkommune

To eller flere kommuner kan vedta å opprette en samkommune for å løse felles oppgaver. I denne modellen etableres en interkommunal enhet som styres fra kommunestyrene i samarbeidet.

Oppgaver eller myndighet som ikke er lagt til kommunestyret eller andre kommunale organer, kan overføres til en samkommune. De må være identiske for alle deltakerkommunene.

  • Det kan for eksempel opprettes en enhet med personer som har kompetanse på geografiske informasjonssystemer (GIS). Enheten kan forvalte kommunenes geografiske data, som digitale arealplaner og planregistre.

Vedtak om å delta i en samkommune treffes av kommunestyret. Samkommune er regulert i kommuneloven kapittel 5B.

Overordnet samarbeid er egnet for denne modellen

Modellen for samkommune er, i likhet vertskommunemodellen, utformet for å gjøre det forsvarlig å overlate kommunale kjerneoppgaver med innslag av offentlig myndighetsutøvelse til et interkommunalt samarbeid. Samkommunemodellen er likevel i større grad tilpasset samarbeid mellom flere kommuner og på et bredere og mer sektorovergripende oppgavefelt.

Kilde til mer informasjon om samkommuner

Du kan lese mer om samkommunemodellen i forarbeidene til endringene i kommuneloven, Prop 49L (2011-2012).  Her finner du informasjon om bakgrunn, erfaringer, vurderinger, økonomiske forhold, klage og kontroll med samkommunen og forhold til andre rettsområder. 

  

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid