Dette følger av forurensningsloven § 22 om krav til utførelse av avløpsanlegg.

Kommunen kan på eget initiativ kreve omlegging eller utbedring av stikkledninger dersom særlige grunner tilsier det. Eksempler på særlige grunner er når kommunen for lengst har lagt om sitt system, mens enkelte private eiendommer har blitt hengende etter, eller i tilfeller hvor forurensningssituasjonen tilsier at slik opprydning er nødvendig.

Se informasjonsbrosjyrer og standardbrev for utbedring av avløpsledninger og frakobling av taknedløp på va-jus.no

Klimatilpasning av avløpsanlegg....

Framgangsmåte for hvordan kommunane kan gjennomføre tiltaksanalyser for å forebygge klimaendringane.