Regulere utslipp av avløpsvann fra fritidsbåter og skip

Sjøfartsdirektoratet regulerer utslipp av avløpsvann fra fritidsbåter og skip

Sjøfartsdirektoratet er overordnet myndighet for utslipp av avløpsvann eller kloakk fra fritidsbåter og skip. Det er forbudt å tømme avløpsvann fra fritidsbåter og skip i vassdrag og i norsk sjøområde nærmere enn 300 meter fra fastland og øyer.

Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

https://lovdata.no/forskrift/2012-05-30-488/§9

Du finner mer om hvordan loven skal forstås og praktiseres her:

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet hvis du har flere spørsmål

Kommunenes mulighet til å sette krav til utslipp fra småbåter

Kommunene kan fastsette lokale forskrifter som setter andre krav for å slippe ut avløpsvann og gråvann enn kravene i den nasjonale forskriften. Kommunens forskrifter gjelder for

  • småbåter: båter som er sertifisert til å føre inntil 15 personer eller har en bruttotonnasje under 400)
  • skip som ikke er sertifisert for internasjonal fart 

Muligheten for å lage lokale forskrifter er forankret i forurensningsforskriften kap. 23.

LOVDATABLOKK

Som kommunens saksbehandler kan du vurdere om det er behov for strengere krav hvis mottaksanlegget ikke er tilfredsstillende. Før kommunen kan vedta lempeligere krav, må du gjøre en grundig vurdering av de miljømessige konsekvensene.

Du bør ta kontakt med andre kommuner når hvis kommunen ønsker å fastsette en forskrift for å se på mulighetene for samarbeid om felles løsninger for større områder.

Hvem har ansvar for at det finnes tilfredsstillende mottaksanlegg for avløpsvann på land?

Ansvaret for å etablere mottaksanlegg på land er delt mellom havneansvarlige for havner der båtene legger til kai og kommunene etter forurensningsloven § 26.

Havneansvarlige er forpliktet til

  • å ha et mottakssystem for alle avfallsfraksjoner og avløpsvann som kan oppstå i alt fra fritidsbåter til større skip som normalt anløper havnen
  • å informere båteiere som benytter seg av deres havn hvor det finnes muligheter for å tømme avløpsvann dersom de ikke selv har et mottak

Havneansvarlig kan enten etablere et slikt mottak selv, eller samarbeide med kommunen eller andre havneansvarlige.

Konsevenser ved ulovlig tømming av septiktanker fra fritidsbåter eller skip

Ulovlig tømming av septiktanker fra fritidsbåter eller skip kan blant annet føre til hygienisk forringelse av vannet og estetisk påvirkning lokalt på grunn av

  • bakterieinnhold
  • organisk materiale
  • innhold av næringssalter

Dette kan føre til konflikt med annen bruk av sjøen, for eksempel bading.