Kommunen skal stille krav til

  • drikkevann
  • slokkevann
  • bortledning av avløpsvann
  • avledning av grunnvann
  • overvann

Dette skal skje før tiltakshaver får tillatelse til å sette opp en ny bygning eller endre en eiendom.

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling eller byggetillatelse.

Er resipientene sårbare eller det er store brukerinteresser, må kommunen vurdere:

  • Finnes det muligheter for å samordne og tilpasse eventuelle utslippskrav til resipientene i nedbørsfeltet?
  • Bør kommunen avslå eller vente med å gi byggetillatelse og utslippstillatelse til forholdene er utbedret?

Det er opp til kommunen hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren skal oppgi. Krav til dokumentasjon skal tilpasses de skadevirkninger et utslipp kan medføre. Kommunen må ikke være urimelig i sitt krav til dokumentasjon, men kreve det som er nødvendig. Kravene fastsettes enten i en lokal forskrift eller i et tilpasset krav for enkelte tilfeller.  

Tillatelser er ulovlige dersom forholdene rundt drikkevann, avløpsvann og drenering ikke er i orden.

Se også disse veilederne på Miljøkommune:

Samlet vurdering av miljøtilstand og påvirkning

Kommunen må undersøke om det eksisterer en reguleringsplan som er tilrettelagt for dagens krav til vann- og avløpsløsninger hvis det er ønske om

  • innlagt vann i eksisterende bebyggelse
  • behov for opprydding i avløp i regi av kommunen
  • eller fortetting i et hytteområde

I slike saker anbefales det at kommunen ikke gir tillatelse til utslipp i enkeltsaker eller dispensasjon fra reguleringsplanen i enkeltsaker før det er gjort en helhetlig kartlegging og vurdering av vann- og avløpsforholdene. Det gir mulighet til å gjøre en samlet vurdering av miljøtilstand og påvirkning fra utslipp og foreta en rettferdig søknadsbehandling.

Der det eksisterer planer med bestemmelsene som ikke samsvarer med nye og framtidige løsninger, bør planbestemmelsene endres. Prosessen for endring er regulert i plan- og bygningsloven § 11-17 for kommuneplanens arealdel   og § 12-14 for reguleringsplaner.

Forankring av arbeidet med utlsippstillatelse og byggetillatelse i lovverk 

Viktige paragrafer når kommunen skal behandle utslippstillatelse og byggetillatelse er følgende lovverk (lenkeliste):

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid