Etablere rutiner for å samordne saksbehandlingen

Det er en fordel om kommunen lager samordningsrutiner for å behandle søknader om byggesaker og utslipp fra spredt bebyggelse slik at kommunen framstår som en instans. Samordningsplikten ligger hos bygningsmyndigheten.

Det gir stor gevinst om en saksbehandler får i oppgave å behandle saker som dekker begge regelverk. 

Under finner du noen råd som kan bidra til å sikre samordning av saksbehandlingen:

 • Lag samordningsrutiner mellom aktuelle avdelinger som plan, oppmåling, bygg, forurensning og miljø slik at kommunen framstår som en instans.

 • Be utbygger om å sende inn søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven og en byggesøknad etter plan- og bygningsloven samtidig, så de kommunale saksbehandlerne er orientert og kan samordne seg.

 • Gjør søker oppmerksom på at saksbehandling etter plan- og bygningsloven og etter forurensningsforskriften har ulike frister:
  • 3-12 for Plan- og bygningsloven
  • 6 uker for forurensningsforskriften 

 • Sørg for å gi utslippstillatelse etter forurensningsforskriften før en tomt skilles fra eller byggesaken behandles. Dette for å unngå at en tomt fraskilles og selges og ikke kan bebygges senere fordi avløpsvannet ikke er håndtert på egen eiendom.

 • Ta høyde for utslippstillatelse av avløpsvann allerede i reguleringsarbeidet.

 • Send vedtak og eventuelle tillatelser som rammetillatelser fra byggemyndighetene etter plan- og bygningsloven og utslippstillatelse etter forurensningsforskriften ut i én forsendelse.  

Les mer

 

Bør du involvere andre myndigheter?

Du vurdere om det er andre myndigheter det er relevant å involvere når du behandler utslippssøknaden. Dette kan for eksempel være konflikter med helse, kultur eller forurensninger:

 • Er det helsemessige konflikter? Ta kontakt med etat med ansvar for miljørettet helsevern.
 • Berører søknaden kulturminnevern, må du kontakte kulturminnekonsulent i kommunen eller hos fylkeskommunen.
 • Er det registrert forurenset grunn på lokaliteten, bør du undersøke 

Kommunen må kontrollere at alle berørte parter er varslet og vurdere merknader som har kommet inn før saken sendes videre.

Du kan få et bredere bilde av andre miljøpåvirkninger og miljøverdier på kartet Miljøstatus.no.

 

Vurdere søknaden helhetlig

Hvis søknaden er fullstendig med alle vedlegg, kan du starte en helhetlig behandling. Dette er spesielt viktig i spredt bebygde områder. Utgangspunktet for om det skal gis utslippstillatelse og hvordan, er mengden utslipp det er søkt om.

Du bør vurdere følgende:

 • Hva slags type utslipp og hvor store mengder søkes det om?
 • Hvordan er resipientforholdene?
 • Kan utslippet medføre skader eller ulemper?
 • Er det andre forurensningskilder til resipienten?
 • Er det registrert forurenset grunn på lokaliteten?

Det kan være hensiktsmessig å gå gjennom:

På grunnlag av disse opplysningene må du vurdere om standardkravene i forurensningsforskriften er tilstrekkelige eller om det er behov for mer omfattende rensing av avløpsvannet? 

Du kan be om ytterligere opplysninger og undersøkelser for å behandle søknader.

Vil standardkravene i forurensningsforskriften er tilstrekkelige eller om det er behov for mer omfattende rensing av avløpsvannet. Dette er avhengig av utslippets type og størrelse og resipientforhold.

Er søknad om etablering av avløpsanlegget i tråd med Plan- og bygningsloven?

Forurensningsforskriften setter en forventning at kommunen forsøker å løse forurensningsspørsmål for større områder under ett ved hjelp av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Dette bør skjer gjennom kommunens planarbeid ved at saksbehandler på forurensningssaker samarbeider med planmyndighetene. 

Kommunen kan bare gi tillatelse til utslipp dersom etablering av et avløpsanlegg er i tråd med vedtatte planer for området etter plan- og bygningsloven. Dersom utslippene er i strid med vedtatte planer, må det  foreligger samtykke fra planmyndigheten i kommunen.

Viktige forhold du må vurdere

Som forurensningsmyndighet er kommunen forpliktet til å vurdere om en tillatelse som gis 

 • påvirker resipienten
 • oppfyller kravene i naturmangfoldloven og vannforskriften
 • bidrar til brukerkonflikter 

Les mer om hvordan vurderer dette under.

 

Du finner flere råd og tips til hvordan kommunen kan samordne saksbehandlingen under veiledningen Behandle søknad om utslipps- og byggetillatelse samtidig

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid