Er søknaden innenfor forurensningforskriften kap 12?

Når du har motatt en søknad om utslippstillatelse, må du først avklare om søknaden faller innenfor forurensningsforskriftens § 12-1. Utslippets størrelse vil avgjøre om kommunen eller fylkesmannen er myndighet, og hvilket kapittel i forskriften som skal benyttes.

Søknad om utslippstillatelse skal inneholde informasjon om utslippets størrelse i personekvivalenter (pe).  Se § 12-4.

Er søknaden fullstendig med alle vedlegg?

Det er viktig å sjekke at søknaden er fullstendig, det vil si at den oppfyller kravet til opplysninger i § 12-4 i forurensningsforskriften.  


Du skal opplyse søker skriftlig innen seks uker, hvis du trenger flere opplysninger enn det som står i § 12-4.

Kommunens veiledningsplikt er forankret i forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt.

Oppfylles standardkravene i forskriftens kapittel 12?

Når kommunen har klarlagt at søknaden er fullstendig, må de vurdere om den er i overensstemmelse med forurensningsforskriften standardkravene om

 • utslipp til følsomt og normalt område
 • utslipp til mindre følsomt område
 • dokumentasjon av rensegrad
 • utslippssted
 • lukt
 • utforming og drift av renseanlegg

Les mer om kravene:

 

 

Unntak fra kommunens behandlingsfrist på 6 uker

Det er bare søknader om utslippstillatelser som er fullstendige og samtidig oppfyller standardkravene, som automatisk regnes som innvilget etter seks uker

Hvis kommunen trenger flere opplysninger for å få en fullstendig søknad, må du gi søkerne opplysninger og veilede innen 6 uker.

Kommunen kan eventuelt vedta en lokal forskrift som erstatter standardkravene som står i kapittel 12 i forurensningsforskriften. Også da gjelder den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker.

Avvik fra standardkravene for å behandle en søknad

Fristen på 6 uker gjelder ikke ved følgende forhold:

 • Søknaden avviker fra standardkravene. Søknaden skal uansett behandles så raskt som mulig etter fristene og bestemmelsene i forvaltningsloven. Se punkt a:
 • Det er særlige forhold som tilsier at det er nødvendig og fristen på seks uker ikke har gått ut. Forutsetningen er at søknaden om utslipp er fullstendig og søknaden oppfyller standardkravene. 

  Et eksempel på særlige forhold, er brukerkonflikter som gjør at det ikke vil være mulig å behandle søknaden innen fristen. Da kan kommunen være avhengig av å hente inn flere opplysninger og gjøre avklaringer i saken og derfor trenge mer tid.

 • Dersom søknaden ikke kan behandles innen ytterligere en måned, må kommunen gi foreløpig svar på hvorfor søknaden ikke kan behandles tidligere. Så langt det lar seg gjøre bør også kommunen opplyse om når den kan ventes behandlet.

Se § 11, tredje ledd.


Eksisterende utslipp fra før 2007

Tillatelser til utslipp under 50 pe som er gitt før 1. januar 2007, er fortsatt gyldige. Forutsetningen er at tillatelsene er gitt med hjemmel i forurensningsloven og tilliggende forskrifter.

Kommunen kan oppheve eller endre vilkårene i slike tillatelser hvis vilkårene for tillatelsen er endret med hjemmel  § 18 i forurensningsloven. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid