Hvilke utslipp krever tillatelse?

Alle utslipp av avløsvann krever i utgangspunktet tillatelse. Hytter og eneboliger som ikke har innlagt vann trenger vanligvis ikke utslippstillatelse.

Dette innebærer enheter som

 • ikke slipper ut avløpsvann og har toalettløsninger som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett

 • ikke har innlagt vann og kun har utslipp som kun inneholder gråvann 

Du kan likevel kreve søknad om utslippstillatelse hvis gråvannet har en kvalitet som kan føre til vesentlig skade eller ulempe.  

Les mer 

Hvis du får inn søknad om utslippstillatelse for flere fritidsboliger i samme område, bør du vurdere om det finnes planer eller er det er behov for å lage en plan for området.

Lenke Planlegge for vann og avløp i hytteområder.

Søker må varsle berørte parter

Søker må varsle berørte parter før søknaden sendes til kommunen. Berørte parter er:

 • Naboer
 • Grunneiere
 • Brukerinteressenter nedstrøms utslippet
 • Brønneiere i nærheten som kan bli berørt

Kommunen kan gi informasjon om berørte naboer og parter.

En søknad kan ikke sendes kommunen før tidligst fire uker etter at søker har varslet berørte parter, og gitt dem anledning til å uttale seg.

Hva må søknaden inneholde?

Søknadene om utslipp fra spedt avløp skal i hovedsak gjelde tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann under 50 personekvivalenter fra hytter og eneboliger som ikke er tilknyttet kommunalt nett. Slike utslipp krever tillatelse etter 

Det er vanlig å omtale disse anleggene som

 • enkelthusanlegg
 • utslipp fra spredt bebyggelse
 • eller som kapittel 12-anlegg.

Hvilke opplysninger må med i søknaden?

Søknaden må inneholde alle opplysninger som kreves i forurensningsforskriften og eventuelle andre krav kommunen selv har angitt.

Det er søkers ansvar å skaffe korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at kommunen kan behandle søknaden. Søknaden skal være sendt skriftlig per brev eller elektronisk.

Hvis du trenger flere opplysninger for å få en fullstendig søknad, må du gi tilbakemelding til søkeren innen 6 uker

Minimumskrav til søknaden:

 1. Den ansvarliges navn og adresse.
 2. Opplysninger om utslippet skal etableres og drives i samsvar med standardkrav i kapittel 12, eller om det søkes om å fravike disse kravene.
 3. Dokumentasjon på hvordan utslipp behandles.
 4. Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større.
 5. Utslippets størrelse i pe vanligvis regnet som
  •  5 pe for hus
  •  2,5 pe for felles renseanlegg med kapasitet over 50 pe
 6. Beskrivelse av utslippsstedet.
 7. Interesser som kan bli berørt av etableringen som drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
 8. Oversikt over hvem søker har varslet og og kvittering for at varsel er sendt.
 9. Samtykke fra kommunens planmyndighet, hvis utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
 10. Kopi av eventuelle uttalelser.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid