Her er eksempler på lokale forskrifter:

Her er eksempel på forskriftstekster om vann- og avløpsløsninger i hytteområder:
 
Red.felt-les mer/evt. trekkspill?
  • Krav om utslippssøknad/dokumentasjonskrav: «I forbindelse med fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates, men det gis kun utslippstillatelse for gråvann. Det tillates ikke installert vannklosett eller bruk av tett tank for fritidsbebyggelse» Fra Lokal forskrift § 4, Hobøl kommune 12.03.2009.

  • Krav om og behandling av utslippssøknad: «For fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates forutsatt at avløpsløsninger etableres i samsvar med denne forskrift. Installasjon av vannklosett for fritidsbebyggelse kan godkjennes kun på betingelse av at avløp føres til tett tank som kan tømmes i samsvar med kommunens slamtømmeordning.» Lokal forskrift § 4, Råde kommune 13.11.2008.
  • Utslippskrav: «I alle områder som på kommuneplanen har betegnelsen nåværende eller framtidig fritidsbebyggelse, samt områder som blir regulert til fritidsbebyggelse i framtidige reguleringsplaner, stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Det kan stilles strengere krav i spesielt sårbare områder.» Lokal forskrift § 6, Kongsberg kommune 28.06.2007.
  • Godkjente renseløsninger: «Minirenseanlegg for hytter skal være testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til anlegget.» og «Filterpose istedenfor slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr.» Lokal forskrift § 6, Ringerike kommune 25.06.2009.
  • Godkjente løsninger: «Tett tank: For bolig kan toalettvannet føres til tett tank, mens gråvannet skal renses forskriftsmessig. For fritidsbolig tillates tett tank bare som midlertidig løsning i visse områder merket i kartvedlegg eller i områder hvor det foreligger offentlig godkjente planer om vann- og avløpstilknytning. Løsningen tillates også i de tilfeller hvor hyttene fikk innlagt vann før 15. mai 1972 og ikke kan velge annen avløpsløsning. Hytta må ha helårsadkomst, jf. § 7 pkt. d. Der tett tank tillates, skal normalt både svartvann og gråvann samles og mellomlagres, men etter søknad kan forurensningsmyndigheten tillate gråvannsrensing, for eksempel ved jordinfiltrasjon.» Lokal forskrift § 7, Ringsaker kommune 04.02.2009.
  • Godkjente renseløsninger: «For gråvannsanlegg for 1 fritidsbolig kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller.»  Lokal forskrift §6, Kongsberg kommune 28.06.2007.
  • Godkjente renseløsninger: «Tett tank: Løsningen gjelder generelt bare for svartvann og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Oppsamlingstanken skal ha alarm som varsler tømmebehov i god tid før tanken er full.» Lokal forskrift § 7, Marker kommune 19.06.2012. Likelydende forskrift i kommunene i Haldenvassdraget: Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden.

Forskriftstekst om kompetansekrav etter kapittel 12

  • Krav til prosjektering: "Foretak som utfører prosjektering skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og tiltaksklasser i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal dokumentere nødvendig hydrogeologisk kompetanse og erfaring fra tilsvarende arbeider."
  • Krav til utførelse: "Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og tiltaksklasser i medhold av plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. For infiltrasjonsanlegg skal prosjekterende eller annet kvalifisert firma utføre kontroll av utførelsen."

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid