Lokale forskrifter må ha tydelige krav til

  • egnede renseløsninger
  • drift
  • vedlikehold
  • dokumentasjon av avløpsrenseanleggene.

Den bør også bidra til å løse de forurensningsutfordringene kommunen har hatt tidligere etter og fjerne tvil og usikkerhet forbundet med kravene i forurensningsforskriften §! 12-7 til 12-13.

Relevant regelverk

Her finner du oversikt over relevant regelverk på avløpsområdet.

Det er viktig at kommunen også sørger for å følge opp kravene i forskriften gjennom tilsyn og sanksjonerer dersom kravene ikke overholdes. Informasjon til befolkningen om årsakene til at kravene settes, er viktig for å skape forståelse for eventuelle negative følger for innbyggerne.

Lokale forskrifter som gjelder områder hvor det er eller kan komme offentlig avløpsledning, kan med fordel ha en henvisningsbestemmelse til plan- og bygningsloven slik at kommunal tilknytning sikres.

plan- og bygningsloven § 27-2,

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid