Dersom noen av kravene over ikke er oppfylt (avfallsforskriften §§14A-4 og 14A-5), kreves det tillatelse fra forurensningsmyndigheten for å kunne gjenvinne betong og tegl (avfallsforskriften § 14A-6).

I de fleste tilfeller er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet i slike saker.

Fylkesmannen er rette myndighet når det gjelder bruk av betong eller tegl i et område de er konsesjonsmyndighet for. Dette kan for eksempel være tilfeller der betongen skal brukes på området til en industrivirksomhet som allerede har en tillatelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er myndighet ved utfylling i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven § 11), og myndighet til å kunne gi unntak for annen disponering av betong- og teglavfall i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven § 32).

Kommunen er rette myndighet når betongen ønskes brukt til bakkeplanering, etter forurensingsforskriften kapittel 4.

Gjenvinning som krever tillatelse må registreres i fagsystemet Grunnforurensning.

Søknaden må minst inneholde informasjonen som er beskrevet under "Dokumentasjonskrav ved gjenvinning", i tillegg må den blant annet inneholde vurdering av miljørisiko der massene ønskes gjenvunnet. Se søknadsmalen for en utfyllende oversikt over hva en søknad må inneholde.

Søknader til Miljødirektoratet sendes til post@miljodir.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid