Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger (CLP) krever at farlige kjemikalier skal klassifiseres og merkes før de settes på markedet (CLP, artikkel 4).

Hvilke kjemikalier omfattes av regelverket?

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Informasjonsplikt ved nettsalg

I nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, skal type fare som er angitt på fareetiketten gjengis sammen med kjemikalier.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum må alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Klassifisere og merke farlige kjemikalier

Kjemikalier som oppfyller kriteriene i CLP skal klassifiseres som farlige. Farlige kjemikalier skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare.

Farene er inndelt i fareklasser og de farlige egenskapene angis med farepiktogram, varselord og H- setninger.

Farepiktogrammer og varselord

Farepiktogrammene er grafiske symboler som angir farene ved et stoff eller en stoffblanding. De to varselordene "fare" og "advarsel" brukes sammen med de ulike farepiktogrammene for å gradere faren.

H-setninger og P-setninger

H(hazard)-setninger beskriver farene ved et stoff eller en stoffblanding. Eksempel: H318 Gir alvorlig øyeskade.

P(precautionary)-setninger beskriver tiltak for å redusere eller forhindre de skadevirkninger som følger av eksponering for et farlig stoff eller en farlig stoffblanding ved bruk eller disponering av stoffet eller blandingen. Eksempel: P331 Ikke fremkall brekning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid