Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at du må ha autorisasjon for å kunne bruke dem. Stoffer som er underlagt krav om autorisasjon er listet i Reach-forordningens vedlegg XIV. Det er forbudt å bruke disse stoffene hvis du ikke har fått autorisasjon til dine eller dine kunders bruksområder.

Det er enkelte unntak fra kravet om å søke autorisasjon for blant annet:

 • stoffer i faste produkter som importeres til EU/EØS
 • stoffer i bruk som intermediat
 • bruk som ikke er omfattet av virkeområdet for Reach
 • stoffer i svært lave konsentrasjoner (for eksempel lavere enn klassifiseringsgrensen)

Generelle unntak fra krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkter som blir importert til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukter), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemidler og veterinærmedisin som er omfattet av regelverkene for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmidler og forstoffer som er underlagt regelverkene for næringsmidler og forstoffer, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitenskapelig forskning og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmidler som er omfattet av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukter som er omfattet av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som omfattes av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukkede systemer, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukter som er omfattet av kosmetikkregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter jf. art. 56, pkt 5 a
 • Bruk av stoffet i materialer som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler og som er omfattet av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter, jf art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoffer og stoffer mht. tilsvarende bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffene er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoffer i kategori 1 og 2 i stoffblandinger når stoffene er i en konsentrasjon lavere enn klassifiseringsgrensen, jf. art. 56, pkt. 6 b

Vurder om stoffet er nødvendig

Sjekk med dine kunder om det kan erstattes med stoffer som ikke krever autorisasjon. Du må gjøre samme vurdering for stoffer som inngår i en blanding med flere stoffer.

Sett deg inn i hvilke frister som gjelder

Når det er nødvendig for din eller dine kunders virksomhet å bruke et stoff som er underlagt krav om autorisasjon, og det heller ikke finnes alternativer, må du undersøke hvilke frister som gjelder for dette stoffet.

Det er to frister som gjelder ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato et stoff er tillatt brukt uten at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning).

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i kjemikaliesøk. 

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Finn ut om du må søke autorisasjon

Hvem som har ansvaret for å søke autorisasjon, avhenger av hvor du skal importere fra.

Hvor skal du importere fra?
Har leverandør søkt eller planlegger han å søke autorisasjon for din bruk av stoffet innen søknadsfristen?

Du kan importere og bruke stoffet. 

Alle virksomheter har meldeplikt til Echa hvis de bruker et stoff som det er innvilget autorisasjon for. Dette må gjøres innen tre måneder etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

 

Du må søke autorisasjon selv eller bytte til en leverandør som har fått innvilget autorisasjon av stoffet for de aktuelle bruksområdene.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Hvordan behandles søknaden?

Det er Echas komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender en anbefaling til EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket om autorisasjon skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Sjekk sikkerhetsdatabladet, spør leverandøren din eller sjekk oversikt over hvilke stoffer som er autorisert for hvilke bruksområder hos Echa.

Eventuell import til EU/EØS og bruk av stoffet må autoriseres. Du må derfor enten søke om autorisasjon selv eller bytte til en leverandør innenfor EU/EØS, som har fått innvilget autorisasjon av stoffet for de aktuelle bruksområdene.

Du kan sjekke hvilke leverandører som har fått innvilget autorisasjon hos Echa.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Hvordan behandles søknaden?

Det er Echas komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender en anbefaling til EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket om autorisasjon skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid