Sjekk om du må ha tillatelse til å forurense

Alle virksomheter som må søke om tillatelse til forurensning har ansvar for å beskrive om det forventes utslipp av stoffer på prioritetslista.

Virksomheter som får tillatelses til å forurense må:

  • overholde vilkår for utslipp av prioriterte stoffer som blir satt i tillatelsen
  • rapportere utslipp av stoffer på prioritetslista til Miljødirektoratet

Alle virksomheter som produserer, omsetter, importerer eller bruker helse- og miljøskadelige stoffer:

  • er ansvarlig for å overholde kravene i kjemikalieregelverket
  • skal vise aktsomhet og treffe risikoreduserende tiltak for å forebygge skader på helse og/eller miljø (aktsomhetsplikten)

Virksomheter som bruker farlige kjemikalier er pliktig å vurdere om det finnes alternativer stoffer (substitusjon).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid