Tiltak i sjøbunn og vassdrag vil kreve tillatelse etter forurensningsloven, naturmangfoldloven og andre lovverk, siden de kan påvirke vannkvaliteten og økosystemet. Du må derfor ta kontakt med ulike myndigheter for å finne ut hva du har lov til.

Kontakt kommunen

Det første du må gjøre som tiltakshaver, er å kontakte kommunen for å avklare om gjeldende kommunale planer åpner for tiltaket.

Som et minimum trenger du en uttalelse fra kommunen som avklarer om tiltaket passer til reguleringene for gjeldende planer og tilfredsstiller kravene til plan- og bygningsloven. Tiltaket bør være godkjent etter plan- og bygningsloven før det kan behandles etter annet lovverk. 

Kommunen kan også bidra med en oversikt over forurensningssituasjonen, naturforhold på stedet og lignende. 

Innenfor eller utenfor eiendomsgrensen? 

Du må avklare om tiltaket er utenfor egen eiendomsgrense og ha samtykke fra berørte grunneiere.

Tillatelse fra andre aktører?

Kommunen kan bidra med å finne ut om du må ha tillatelse fra andre aktører etter andre lovverk:

 • Kystverket eller kommunens havnevesen må avklare om tiltaket krever tillatelse etter havne- og farevannsloven
 • Norsk Maritimt museum må vurdere om det er kulturminner i området og om det er behov for tillatelse etter Kulturminneloven.

Kontakt fylkesmannen om ytterligere opplysninger og søknadsprosessen 

Fylkesmannen kan også gi opplysninger om forurensning og naturforhold og svare på spørsmål om søknadsprosessen.

Om du får tillatelse fra fylkesmannen avhenger av miljøeffekten tiltaket vil ha. Du må vite følgende før du søker: 

 • hva slags masser ønsker du å mudre, dumpe eller fylle ut
 • størrelse på tiltaket
 • når og hvor tiltaket skal skje
 • hvordan arbeidet utføres
 • innholdet av miljøgifter i massene

Det er søkers ansvar å skaffe til veie nødvendige opplysninger som beskrevet i søknadsskjema og tilhørende veileder, slik at Fylkesmannen kan vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling.

Saksbehandlingstid og kostnader

Saksbehandlingstiden avhenger av sakens kompleksitet og annen saksmengde hos Fylkesmannen, og er minimum tre måneder. Søknadsskjema og nyttig informasjon kan lastes ned fra denne siden.

Behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsregelverket er gebyrbelagt. Satsen skal gjenspeile ressursbruken for å behandle søknaden. Gebyrstørrelsen følger av satser, se:

Om du får tillatelse fra fylkesmannen avhenger av miljøeffekten tiltaket vil ha. Dette vil variere etter

 • hva slags masser det dreier seg om
 • størrelse på tiltaket
 • når og hvor tiltaket skal skje
 • hvordan arbeidet utføres
 • innholdet av miljøgifter i massene

Det er søkers ansvar å skaffe til veie nødvendige opplysninger som beskrevet i søknadsskjema og tilhørende veileder, slik at Fylkesmannen kan vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid