Definere formål og miljømål

Miljømålene vil være førende for tiltak i området enten man gjennomfører oppryddingstiltak eller det planlegges andre tiltak i forurenset sjøbunn som ikke primært har til formål å rydde opp i forurensning.

Du må definere en konkret målsetting for alle tiltak i sjøbunn. Det omfatter både langsiktig miljømål og tiltaksmål. 

Du må forankre målene mot nasjonale og regionale mål.

Nasjonale miljømål

Norge har mål for miljøet, som brukes til å måle utviklingen og gjøre tiltak for et bedre miljø.

Miljømålene vil være førende for tiltak i området enten du gjennomfører oppryddingstiltak eller planlegger andre tiltak i forurenset sjøbunn som ikke primært har til formål å rydde opp i forurensning.

På Miljøstatus finner du de nasjonale målene som er følges opp årlig i Stortingsmelding 1....

Regjeringen har også lagt frem nasjonale mål for arbeidet med forurenset sjøbunn i ulike stortingsmeldinger, som beskriver ønsket utvikling. 

Målene ligger til grunn for arbeidet med handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn, for oppfølgingen av forurenset sjøbunn utenfor skipsverft, og for oppfølging i andre områder der det er behov for opprydding i forurenset sjøbunn.

Handlingsplan for forurenset sjøbunn

I Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn i St.meld. nr. 14 er de langsiktige forvaltningsmålene formulert slik:

 • I 17 områder er det pga. forurensningssituasjonen behov for snarlig miljøforbedring
 • Ren sjøbunn skal gjenskapes der det nå er gamle forurensninger
 • Miljøgifter på sjøbunnen skal ikke spres videre eller tas opp i planer, dyr og mennesker

Vannforskriften

Vannforskriften gir føringer for overordnet felles europeisk kvalitetsmål for vannmiljøet:

 • Alle vannforekomster skal ha god økologisk- og kjemisk tilstand innen utgangen av første planperiode som er 2021 for Norge.
 • Tilstanden i overflatevannet skal beskyttes mot forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes.
 • For vannforekomster i kategorien ”sterkt modifiserte vannforekomster” er det satt økologisk miljømål om ”godt økologisk potensial”, som innebærer krav til økologisk tilstand tilpasset inngrepets karakter og formål. Kravene til god kjemisk tilstand er imidlertid de samme som for resten av overflatevannet.
 • Utsatt måloppnåelse inntil 2 forvaltningsperioder. Dette betyr for Norges del at den generelle målsettingen være å nå god tilstand i 2027, men med mulighet for utsettelse til 2033 i særlige tilfeller. Målsetningen må sees i sammenheng med annen lovgivning. Det er et mål at den strengeste lovreguleringen skal gjelde.

 

Nasjonale miljømål

Norge har mål for miljøet, som brukes til å måle utviklingen og gjøre tiltak for et bedre miljø.

Miljømålene vil være førende for tiltak i området enten du gjennomfører oppryddingstiltak eller planlegger andre tiltak i forurenset sjøbunn som ikke primært har til formål å rydde opp i forurensning.

På Miljøstatus finner du de nasjonale målene som er følges opp årlig i Stortingsmelding 1....

Regjeringen har også lagt frem nasjonale mål for arbeidet med forurenset sjøbunn i ulike stortingsmeldinger, som beskriver ønsket utvikling. 

Målene ligger til grunn for arbeidet med handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn, for oppfølgingen av forurenset sjøbunn utenfor skipsverft, og for oppfølging i andre områder der det er behov for opprydding i forurenset sjøbunn.

Handlingsplan for forurenset sjøbunn

I Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn i St.meld. nr. 14 er de langsiktige forvaltningsmålene formulert slik:

 • I 17 områder er det pga. forurensningssituasjonen behov for snarlig miljøforbedring
 • Ren sjøbunn skal gjenskapes der det nå er gamle forurensninger
 • Miljøgifter på sjøbunnen skal ikke spres videre eller tas opp i planer, dyr og mennesker

Vannforskriften

Vannforskriften gir føringer for overordnet felles europeisk kvalitetsmål for vannmiljøet:

 • Alle vannforekomster skal ha god økologisk- og kjemisk tilstand innen utgangen av første planperiode som er 2021 for Norge.
 • Tilstanden i overflatevannet skal beskyttes mot forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes.
 • For vannforekomster i kategorien ”sterkt modifiserte vannforekomster” er det satt økologisk miljømål om ”godt økologisk potensial”, som innebærer krav til økologisk tilstand tilpasset inngrepets karakter og formål. Kravene til god kjemisk tilstand er imidlertid de samme som for resten av overflatevannet.
 • Utsatt måloppnåelse inntil 2 forvaltningsperioder. Dette betyr for Norges del at den generelle målsettingen være å nå god tilstand i 2027, men med mulighet for utsettelse til 2033 i særlige tilfeller. Målsetningen må sees i sammenheng med annen lovgivning. Det er et mål at den strengeste lovreguleringen skal gjelde.

 

Beskrive tiltaket og metodene

Avklare forurensningssituasjonen

Avklare om spesielle naturforhold og kulturminner berøres av tiltaket

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid