Samsvarserklæring

Det skal utarbeides en samsvarserklæring (Declaration of Conformity – DoC) som skal fastslå at produktet overholder fastsatte krav. Den skal oppdateres ved endringer i regelverket.

Samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk, og oppbevares i ti år etter at produktet er omsatt første gang på EØS-markedet.

Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen skal blant annet omfatte en dekkende risikoanalyse og vurdering. Den skal minst inneholde en beskrivelse av produktet, konstruksjon og produksjon med detaljerte tegninger, liste over harmoniserte standarder og prøvningsrapporter.

På begjæring fra tilsynsmyndighetene skal du kunne fremlegge den tekniske dokumentasjonen i ti år etter at produktet er gjort tilgjengelig på markedet.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke virksomheter du har kjøpt EE-produkter av, og hvilke virksomheter du selger til. Denne informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid