Disse stoffene og stoffgruppene er forbudt i EE-produkter:

  • bly
  • kadmium
  • seksverdig krom
  • kvikksølv
  • bromerte flammehemmere (PBB og PBDE)
  • ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

Du må påse at EE-produkter også overholder krav i annet regelverk som regulerer innhold av kjemikalier. Slike krav finner du i det europeiske kjemikalieregelverket Reach og produktforskriften kapittel 4 (EUs POPs-forordning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid