Internkontroll og dokumentasjon

Virksomheter som produserer, importerer, distribuerer eller bruker produkter og kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) plikter å ha innført en internkontroll.

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for den og at den har nødvendige rutiner som sikrer at kravene i regelverket overholdes.

Deler av internkontrollen skal være skriftlig.

Flere regelverk inneholder krav om oppbevaring av dokumentasjon, blant annet Reach artikkel 36 og CLP artikkel 49, produktforskriften og leketøtyforskriften.

Aktsomhetsplikten

Du har plikt til å vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse fra det du produserer, importerer eller distribuerer.

Som produsent eller importør har du et særlig ansvar for å skaffe deg kunnskap som er nødvendig for å vurdere om det du produserer eller importerer kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.

Meldeplikt

Dersom du som produsent, importør eller distributør vet eller burde vite at du har gjort tilgjengelig et produkt eller kjemikalie (stoff eller stoffblanding) som utgjør en uakseptabel risiko for helse- eller miljø, skal du straks informere tilsynsmyndighetene om dette.

Du skal gi opplysninger om de tiltakene som er iverksatt for å forhindre at produktet eller kjemikaliet medfører en uakseptabel risiko for forbrukeren.

Tilsyn

Miljødirektoratet har myndighet til å føre tilsyn med om offentlige og private virksomheter overholder regelverket på produkt- og kjemikalieområdet.

Vi kontrollerer blant annet om virksomheten:

  • kjenner regelverket for produktene og kjemikaliene som produseres, importeres eller omsettes
  • har innført internkontroll og har skriftelige rutiner for å sikre at regelverket overholdes

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid