Sikkerhetsvurdering

Du må analysere alle eventuelle farer ved leketøyet:

  • fysiske og mekaniske farer
  • kjemisk fare
  • elektrisk fare
  • antennelighetsfare
  • hygienisk fare
  • radioaktivitetsfare

Du skal også gjøre en vurdering av risiko for at de ulike farene skal oppstå ved å vurdere den mulige eksponeringen for de aktuelle farene.

Samsvarsvurdering

Resultatet av sikkerhetsvurderingen avgjør hvilken framgangsmåte som skal benyttes for å vurdere samsvar med regelverket. Følgende to alternativer finnes:

  • Egengodkjenning kan benyttes når resultatet av sikkerhetsvurderingen viser at alle leketøyets farer omfattes av harmoniserte standarder som gir formodning om overenstemmelse.
  • EF-typeprøving og vurdering av typesamsvar skal benyttes når resultatet av sikkerhetsvurderingen viser at det finnes farer ved leketøyet som ikke omfattes av harmoniserte standarder som gir formodning om overensstemmelse.