Sikkerhetsvurdering

Du må analysere alle eventuelle farer ved leketøyet:

  • fysiske og mekaniske farer
  • kjemisk fare
  • elektrisk fare
  • antennelighetsfare
  • hygienisk fare
  • radioaktivitetsfare

Du skal også gjøre en vurdering av risiko for at de ulike farene skal oppstå ved å vurdere den mulige eksponeringen for de aktuelle farene.

Samsvarsvurdering

Resultatet av sikkerhetsvurderingen avgjør hvilken framgangsmåte som skal benyttes for å vurdere samsvar med regelverket. Følgende to alternativer finnes:

  • Egengodkjenning kan benyttes når resultatet av sikkerhetsvurderingen viser at alle leketøyets farer omfattes av harmoniserte standarder som gir formodning om overenstemmelse.
  • EF-typeprøving og vurdering av typesamsvar skal benyttes når resultatet av sikkerhetsvurderingen viser at det finnes farer ved leketøyet som ikke omfattes av harmoniserte standarder som gir formodning om overensstemmelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid