Virksomheter som framstiller farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. 

Finn ut av dine plikter

Skal du produsere 100 kilo eller mer?

Du har plikt til å:

 • vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket
 • deklarere stoffene  til Miljødirektoratet

For noen kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisering, merking og emballering

Klassifisere

Du må vurdere om stoffet eller stoffblandingen skal klassifiseres for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Farlige kjemikalier skal merkes med fareetikett på norsk i Norge. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

CLP stiller krav til emballasjen for farlige kjemikalier. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • For visse stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere gjelder egne krav til barnesikret lukning og følbar advarsel.
 • Emballasjen skal være slik utformet og produsert at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne angripes av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal være solide og bestandige, slik at de ikke løsner, og de skal trygt kunne tåle de belastninger som normal håndtering innebærer.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal være slik utformet at den kan lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder et farlig stoff eller en farlig stoffblanding som leveres til allmennheten, skal verken ha en form eller utforming som kan tiltrekke seg eller vekke barns aktive nysgjerrighet eller som kan villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal ha en ytre emballasje. Både den ytre emballasjen og den løselige emballasjen skal oppfylle kravene i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Melde til Echa

Du må melde klassifisering og merking for dine farlige stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa, uavhengig av mengde stoff du produserer (CLP, art 39 og 40). Meldingen må sendes innen en måned etter at stoffet er importert eller plassert på markedet.

Kravet gjelder for:

 • farlige enkeltstoffer (Se CLP, artikkel 39)
 • farlige stoffer som inngår i stoffblandinger og som bidrar til klassifisering av stoffblandingen (Se CLP, artikkel 40)

Slik melder du til Echa

 1. Opprett brukerkonto i Reach-IT

  Hvis du skal melde inn noen få stoffer kan du gjøre det direkte i Reach-IT. Det finnes et eget verktøy for å melde inn flere stoffer samtidig (bulk xml-file).
 2. Fyll ut og send inn

  Meldingen til Echa skal inneholde:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Stoffidentitet
 • Klassifisering
 • Spesifikke konsentrasjonsgrenser
 • M–faktorer
 • Merkeelementer

Echa: Who has to submit and what can be submitted in a notification?

Echa: How to submit and update your C&L notification

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

I nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, skal type fare som er angitt på fareetiketten gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Deklarere til produktregisteret

Når du skal produsere eller importere 100 kilo eller mer av kjemikalier som må klassifiseres i henhold til CLP, har du deklareringsplikt. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Du har plikt til å vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket. 

For noen kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisere

Du må vurdere om stoffet eller stoffblandingen skal klassifiseres for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Farlige kjemikalier skal merkes med fareetikett på norsk i Norge. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

CLP stiller krav til emballasjen for farlige kjemikalier. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • For visse stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere gjelder egne krav til barnesikret lukning og følbar advarsel.
 • Emballasjen skal være slik utformet og produsert at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne angripes av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal være solide og bestandige, slik at de ikke løsner, og de skal trygt kunne tåle de belastninger som normal håndtering innebærer.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal være slik utformet at den kan lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder et farlig stoff eller en farlig stoffblanding som leveres til allmennheten, skal verken ha en form eller utforming som kan tiltrekke seg eller vekke barns aktive nysgjerrighet eller som kan villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal ha en ytre emballasje. Både den ytre emballasjen og den løselige emballasjen skal oppfylle kravene i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Melde til Echa

Du må melde klassifisering og merking for dine farlige stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa, uavhengig av mengde stoff du produserer (CLP, art 39 og 40). Meldingen må sendes innen en måned etter at stoffet er importert eller plassert på markedet.

Kravet gjelder for:

 • farlige enkeltstoffer (Se CLP, artikkel 39)
 • farlige stoffer som inngår i stoffblandinger og som bidrar til klassifisering av stoffblandingen (Se CLP, artikkel 40)

Slik melder du til Echa

 1. Opprett brukerkonto i Reach-IT

  Hvis du skal melde inn noen få stoffer kan du gjøre det direkte i Reach-IT. Det finnes et eget verktøy for å melde inn flere stoffer samtidig (bulk xml-file).
 2. Fyll ut og send inn

  Meldingen til Echa skal inneholde:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Stoffidentitet
 • Klassifisering
 • Spesifikke konsentrasjonsgrenser
 • M–faktorer
 • Merkeelementer

Echa: Who has to submit and what can be submitted in a notification?

Echa: How to submit and update your C&L notification

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

I nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, skal type fare som er angitt på fareetiketten gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid