Kravet om autorisasjon av stoffer er hjemlet i Reach-regelverket. Stoffer som er underlagt krav om autorisasjon er listet i vedlegg XIV.

Det er enkelte unntak fra kravet om å søke autorisasjon for blant annet:

 • stoffer i faste produkter som importeres til EU/EØS
 • stoffer i bruk som intermediat
 • bruk som ikke er omfattet av virkeområdet for Reach
 • stoffer i svært lave konsentrasjoner (for eksempel lavere enn klassifiseringsgrensen)

Generelle unntak fra krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkter som blir importert til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukter), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemidler og veterinærmedisin som er omfattet av regelverkene for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmidler og forstoffer som er underlagt regelverkene for næringsmidler og forstoffer, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitenskapelig forskning og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmidler som er omfattet av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukter som er omfattet av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som omfattes av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukkede systemer, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukter som er omfattet av kosmetikkregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter jf. art. 56, pkt 5 a
 • Bruk av stoffet i materialer som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler og som er omfattet av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter, jf art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoffer og stoffer mht. tilsvarende bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffene er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoffer i kategori 1 og 2 i stoffblandinger når stoffene er i en konsentrasjon lavere enn klassifiseringsgrensen, jf. art. 56, pkt. 6 b

Vurder om stoffet kan erstattes

Hvis det er mulig bør du heller bruke et stoff som ikke krever autorisasjon for din bruk og dine eventuelle kunders bruk. Du bør erstatte stoffet med et stoff som ikke krever autorisasjon.

Sjekk om det er søkt om autorisasjon

Har leverandøren din søkt autorisasjon for din eller dine kunders bruk av stoffet?

Du kan bruke stoffet i din stoffblanding.

Alle virksomheter har meldeplikt til Echa hvis de bruker et stoff som det er innvilget autorisasjon for. Dette må gjøres innen tre måneder etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

 

Sjekk om det er lov til å bruke stoffet og hvilke frister som gjelder. Hvis utløpsdato er passert er det ikke lov å bruke stoffet.

Det er to frister som gjelder ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato et stoff er tillatt brukt uten at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning).

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i kjemikaliesøk. 

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Dersom ingen har søkt for din bruk av stoffet, må du selv søke Echa om autorisasjon.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Hvordan behandles søknaden?

Det er Echas komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender en anbefaling til EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket om autorisasjon skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Du må sjekke sikkerhetsdatabladet eller spørre leverandøren din om det er søkt om autorisasjon for din bruk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid