Krav til desinfeksjonsmidler

Se hvilke krav som gjelder ved import, produksjon og salg av generelle desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon.

Midlertidig reduserte krav til alkoholbaserte desinfeksjonsmidler

I lys av Covid-19-pandemien har miljømyndighetene vurdert at det er behov for å forenkle markedstilgangen for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler med etanol, propan-1-ol og/eller propan-2-ol som aktive stoffer (det som gir desinfiserende virkning). Det er derfor vedtatt noen midlertidige lettelser i regelverket for slike produkter. Husk å sende melding til Miljødirektoratet ved bruk av ett eller flere av disse unntakene (mer informasjon om dette lenger ned på siden).

Tidsbegrensede endringer gjelder: 

Husk at annet relevant regelverk gjelder i tillegg, f.eks. REACH og produktkontrolloven.

Miljødirektoratet skal ha beskjed hver gang unntakene brukes

De som skal sette desinfeksjonsmidler på det norske markedet etter noen av disse unntakene, må sende melding til Miljødirektoratet.

Meldingen må opplyse om hvilke(t) av unntakene som benyttes, produktets navn, hvem som er produsent og eventuell importør, produktets sammensetning (f.eks. sikkerhetsdatablad), anslagsvis mengde, bruksområde og brukerkategori (profesjonelle eller private brukere). Hvis merkingen ikke er på norsk, må det oppgis hvilket språk produktet er merket med.

Etter meldingen er sendt, er det ikke nødvendig å vente på bekreftelse eller svar fra oss.

Desinfeksjonsmidlene må være trygge og effektive

De midlertidige unntakene som er beskrevet over, fritar ikke fra andre krav i regelverk for kjemikalier, eksempelvis CLP-forskriften, Reach og produktkontrolloven (aktsomhetsplikten, §3). Alle som gjør biocidprodukter tilgjengelig på det norske markedet er ansvarlige for at produktene er trygge og effektive.

Husk også at andre etater har regelverk som gjelder desinfeksjonsmidler, f.eks. Legemiddelverket (desinfeksjonsmidler til bruk i helse-/sykepleie) og Skatteetaten (denaturering av etanolholdige produkter).

Andre unntak

Unntaksvis kan Miljødirektoratet gi et tidsbegrenset unntak fra de vanlige kravene til godkjenning av biocidprodukter, med hjemmel i EUs biocidforordning artikkel 55(1). Ved vurdering av søknad om unntak trenger vi detaljerte beskrivelser av følgende:

• Det konkrete produktets sammensetning (innholdsstoffer inkludert aktive stoffer).
• Bruksområdet det søkes om unntak for.
• Hvordan det er tenkt at bruken skal kunne holdes begrenset og kontrollert.
• Dokumentasjon for at produktet er tilstrekkelig effektivt.
• Hvorfor den aktuelle faren ikke kan kontrolleres på andre måter enn med dette produktet.
• Faktureringsadresse for gebyr (kr. 4 500 for artikkel 55-søknad)