Forurensning er forbudt med mindre det er lovliggjort, enten i lovens egne bestemmelser, i forskrift eller i særskilt tillatelse. Dette følger av forurensingsloven § 7 første ledd.

Forurensning fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel er regulert i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten, og gjennom tillatelse etter forurensingsloven.

Operatøren må søke om tillatelse til alle aktiviteter som vil eller kan føre til forurensning, med mindre det er regulert i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten. Slike aktiviteter er f.eks. leteboring, produksjonsboring, produksjon, brønntesting, pluggeoperasjoner, klargjøringsoperasjoner, avviklingsaktiviteter og injeksjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid