Du kan ikke eksportere hvis produktene

  • mangler viktige deler eller har defekte deler
  • har høy alder og dårlig tilstand og lett kan gå i stykker eller gå ut av funksjon om kort tid
  • mangler marked i mottakerland
  • inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Les mer om helse- og miljøfarlige stoffer på Miljøstatus

Krav til brukte gjenstander eller varer

Her finner du en beskrivelse av hvilke krav produktene må tilfredsstille for at du skal kunne eksportere. 

Klær, tekstiler, leker og møbler skal ha en tilstand som er god nok til å kunne brukes igjen uten behov for reparasjoner.  

Tilfredsstiller ikke gjenstandene kravene som er nevnt over, kan du ikke eksportere.