Når du har klassifisert avfallet, må du må finne ut hvilke regler som gjelder i mottakerlandet og lage kontrakt med behandlingsanlegget. Du må også fylle ut følgeskjema for transporten. Under finner du veiledning om hvordan du går frem.

Regler for eksport av grønnlistet avfall i ulike land

Du må hente inn informasjon om regelverk og praksis for eksport av grønnlistet avfall i mottakslandet. Vær oppmerksom på at definisjonen av grønnlistet avfall kan være ulik fra land til land. 

Skal du eksportere grønnlistet avfall som skal gjenvinnes til land innenfor EU eller OECD, må du sjekke at eksporten av grønnlistet avfall er i tråd med plikter og krav i henhold til gjeldende land.

Lenke til en grei side med plikter og krav?????

Land utenfor OECD

Land utenfor OECD kan være omfattet av andre krav, som krav om samtykke, altså krav om å søke tillatelse til eksport. Noen land kan også ha importforbud.

Hvis du har spørsmål omkring grønnlistet avfall i mottakerland, kan du søke på oversikten over kontaktpersoner i de ulike landene her.

Kontrakt 

EU har laget retningslinjer for transport av grønnlistet avfall i tråd med artikkel 18 i grensekryssforordningen. Kategori nr. 10 gjelder grønnlistet avfall.

Du må lage en kontrakt med behandlingsanlegg (er det consignee??) og sende en forhåndsmelding før du eksporterer avfallet. Kontrakten skal være gyldig fra første melding om transport og fram til avfallet er ferdig behandlet. Den skal fremvises når Miljødirektoratet gjennomfører tilsyn.

Kontrakten skal inneholde informasjon om

  • hva som skal skje med avfallet  hvis gjenvinningen eller transporten ikke kan fullføres
  • hvem som har ansvar for å organisere transporten.

Den som håndterer transporten skal 

  1. sørge for å transportere tilbake avfallet og sikre at avfallet gjenvinnes
  2. sikre at avfallet mellomlagres forsvarlig hvis det er behov for det

Kontrakten skal lages i henhold til Grensekryssforordningens regler artikkel 18.2. 

 

Følgeskjema

Du må fylle ut et følgeskjema før du kan sende avfallet. Skjemaet skal følge transporten hele veien og skal være gyldig fra første melding om transport fram til avfallet er ferdig behandlet.

Svenske myndigheter har laget en elektronisk skjema som du kan bruke, se

Følg eventuelt