Under får du en veiledning om hva som skal inngå i søknaden om samtykke og hvordan du forhåndsvarsler ved å fylle ut et følgedokument.

Bilde prosess for saksgang - meldepliktig avfall - hoy oppløsning.png

Søke samtykke

Avfall som ikke er grønnlistet og skal eksporteres, må ha samtykke (notification) fra alle involverte myndigheter i

 • importland
 • eksportland
 • og eventuelt transittland.

Søknaden skal tilfredsstille kravene i Grenskryssforordningen.

Myndigheten gir vanligvis samtykke til å eksportere én avfallstype fra én avfallsprodusent over én grensegang og til ett behandlingsanlegg.

Du må levere inn en detaljert søknad (melding) til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kvalitetssikrer søknaden og sender den videre til miljømyndighetene i mottakerlandet.

Søknaden skal tilfredsstille kravene i Grensekryssforordningen (EU) 1013/2. Du får da et samtykke til eksport som normalt varer i ett år.

Du lager søknaden og legger inn alle vedleggene på Alitinn.

Du kan hente meldingsnummer (notification number) her

 

 • oversendelsesbrev – bakgrunn for søknaden og annen relevant informasjon – se eksempel
 • meldingsdokument med et meldingsnummer eller notifikasjonsnummer og et følgedokument (se tekst faktaark M-617/2016)
 • kontrakt mellom deg som eksportør og mottaksanlegget for avfallet
 • vedlegg - bankgaranti
 • vedlegg – beskrive transportruten fra opprinnelsessted eller avfallsprodusent til sluttbehandlingsanlegget
 • vedlegg - beskrive behandlingsmetode i utlandet

 

Fylle ut følgedokument

Følgedokumentet (movement document) er et av flere dokumentasjonskrav for å gi myndigheter nødvendig informasjon for å kunne spore avfallstrømmer og føre tilsyn. Et følgedokument er unikt og inneholder spesifikk informasjon om den enkelte forsendelse. Det er viktig at følgedokumentet fylles ut riktig og følger forsendelsen hele veien fra avfallsprodusent til mottaksanlegget.

Følgedokumentet følger forsendelsen hele veien fra avfallsprodusent til mottaksanlegget. Informasjonen i meldingsdokumentets anneks 1A og følgedokumentet anneks 1B må samsvare.

Se følgeskjema

 

 

Forhåndsmeldingen skal sendes berørte myndigheter senest tre virkedager før avfallsforsendelsen. Hvis du forhåndsmelder en forsendelse mandag, kan du tidligst kjøre torsdag samme uke.

Miljødirektoratet aksepterer at forhåndsmeldte forsendelser kjører opp til 2 uker (14 dager) etter den varslede dagen. Dette er i tråd med både dansk og svensk tolkning. 

Bilde-detaljert saksgang meldepliktig avfall.PNG

Før forsendelsen starter skal du sende forhåndsmeldingen på e-post til 

 • berørte myndigheter
 • eventuelle transittland
 • eksportør .
 •  

Det er viktig at NO-nummeret samt bokstaven F står i emne-feltet på e-posten. Eksempel: NO 123456 F

Hva skjer ved forsinkelser?

Hvis tidspunktet for avfallsforsendelsen blir forsinket utover kjøreperioden, skal det sendes ny forhåndsmelding til myndighetene.  Berørte myndigheter skal godkjenne endringen før forsendelsen gjennomføres
• dersom annen grenseovergang benyttes (alternative routing)
• dersom forsendelsen må skje før det har gått tre dager

 

 

 

Fase 1 - tidspunktet du søker om samtykke

Når du søker om samtykke skal all kjent informasjon på søknadstidspunktet fylles ut i følgedokumentet.

 • Boks 1, 2  - fyll ut "total number of shipsment" og boks 3, 4 og 10 -14.
 • Boks 8 fyller du hvis transportør (carrier) er bestemt
 • I boks 9 skal du oppgi avfallsprodusenten, med mindre det er flere
  avfallsprodusenter.
 • Øvrige bokser må ikke fylles ut dersom informasjonen ikke er kjent på
  søknadstidspunktet. Det skal heller ikke stå "see annex" eller lignende.

Fase 2 - varsle myndighetene om forsendelsen

Følgende bokser fylles ut:
• boks 2 - serial number
• boks 6 - actual date of shipment
• boks 9 - waste producer
Hvis fakta er kjent skal

 • boks 5 (actual quantity)
 • boks 7 (packaging)
 • boks 8 (carrier) fylles ut 

Boks 15 skal normalt signeres når forsendelsen forhåndsmeldes.

Miljødirektoratet akseptere at forhånds-meldingen sendes uten signatur i boks 15, hvis ikke all informasjon i boks 1-14 er kjent ved forhåndsmelding.

Forutsetningen er at e-posten sendes fra eksportør (notifier), eller via Nordic TFS.

Fase 3 - når forsendelsen starter

Når avfallsforsendelsen forlater avfallsprodusenten skal boks 1-15 være fullstendig fylt ut. Følgedokumentet skal følge forsendelsen hele veien. Det skal være ett originalt følgedokument per forsendelse. Følgedokumentet skal være tosidig.

 • Boks 8 skal være fullstendig utfylt, og transportøren skal ha signert. Registrerings-nummeret skal påføres øverst i boks 8. Dersom flere transportører er involvert skal de signere i boks 8b og eventuelt 8c når de overtar ansvaret for forsendelsen.

 • Boks 15 skal signeres av eksportør, melder (notifier) eller avfallsprodusent når all informasjon i boks 1-14 er fylt ut. Det er svært viktig at den som signerer i boks 15 er kjent med den aktuelle forsendelsens innhold, vekt med mer. 

 • Boks 16 kan benyttes av personer involvert i forsendelsen, hvis det er ønskelig med mer detaljert informasjon. For eksempel antall containere og ID-nummer, toll-informasjon, uforutsette hendelser med mer.

Det originale følgedokumentet med orginal signatur skal følge forsendelsen hele veien, fra avfallsprodusent til mottaksanlegg. 

I tillegg skal disse dokumentene følge forsendelsen:
• Kopi av samtykke og meldingsdokument fra mottakerlandets myndigheter
• Kopi av samtykke og meldingsdokument fra Miljødirektoratet
• Eventuelle samtykker fra transittland

Boks 20 og 21 fylles ut av tollmyndighetene ved grenseovergang dersom myndighetene krever det.

Fase 4 - ankomst ved mottaksanlegg

For å bekrefte at avfallet er mottatt skal alle punkter i boks 18 fylles ut av mottaksanlegget og sendes på e-post til involverte myndigheter og eksportør innen tre dager etter at avfallet er mottatt.

I emnefeltet til e-posten skal det stå NO-nummeret og bokstaven M. Eksempel: NO 123456 M

Fase 5 - bekreftelse om at avfallet er behandlet

Når avfallet er ferdig behandlet, kan Boks 19 fylles ut av mottaksanlegget.

Kopi av ferdig utfylt følgedokument sendes på e-post til involverte myndigheter og eksportør innen 30 dager etter at avfallet er behandlet. Originalt følgedokument sendes til eksportør.

I emnefeltet til e-posten skal det stå NO-nummeret samt bokstaven B.
Eksempel: NO 123456 B