Systemet for lekkasjedeteksjon skal oppdage og varsle om lekkasjer.

Store stasjonære anlegg som inneholder minst 500 tonn CO2-ekvivalenter av F-gasser som kuldemedium, skal ha et system for lekkasjedeteksjon.

Krav om årlig kontroll

Systemet skal kontrolleres minst én gang hver 12. måned for å sikre at det fungerer som tilsiktet (Artikel 5.3 i forordning (EF) nr. 517/2014.

Vurdere egnet teknologi og installasjon

Når dere skal velge egnet teknologi for og installasjon av et slikt deteksjonssystem, bør dere ta hensyn til alle aspekter som kan påvirke systemet. Det kan omfatte typen utstyr, stedet der det installeres og andre potensielle forurensningskilder i lokalet.

Hvis det er mulig bør systemet for lekkasjedeteksjon installeres i maskinrommet, eventuelt så nært kompressoren eller sikkerhetsventilene som mulig. Det bør også ha en følsomhet som gjør det mulig å avdekke lekkasjer på en effektiv måte.

Dere kan også bruke andre systemer, for eksempel de som oppdager lekkasje via elektronisk analyse av væskenivå eller andre data.

Dere skal også ta hensyn til standard NS-EN 378, andre standarder som det henvises til i denne standarden og nasjonale forordninger (hvilke?).

Alle lekkasjer av f-gasser som fanges opp av systemet for lekkasjedeteksjon, skal følges opp med en kontroll av anlegget for å identifisere og eventuelt utbedre lekkasjen.

<Lenke til info om kontroll?>