Nytt utstyr

For nyinstallert utstyr skal en lekkasjekontroll utføres umiddelbart etter at utstyret er satt i drift.

Hvis lekkasje oppdages

I tilfeller der en lekkasje oppdages, er driftsansvarlig forpliktet til å sørge for at denne utbedres så raskt som mulig av sertifisert personell (se kapittel 6).

Før reparasjonen skal kuldemediet om nødvendig tappes av og tas vare på.

Driftsansvarlig skal også sørge for at det etter reparasjonen utføres en lekkasjetest med oksygenfritt nitrogen (OFN) eller en annen gass som er egnet for trykkprøving, så sant det er behov for dette (basert på vurderingen til sertifisert personell). Testen skal etterfølges av tømming, ny påfylling av kuldemedium og lekkasjekontroll. Forut for trykktesting skal F-gasser avtappes fra hele anlegget, så sant det er behov for dette.

Årsaken til en lekkasje skal identifiseres i den grad det er mulig, for å unngå at den gjentar seg.

Oppfølgingskontroll

En oppfølgingskontroll skal utføres når som helst og senest innen én måned, avhengig av situasjonen og basert på vurderingen til sertifisert personell. Denne kontrollen skal fokusere på områder der lekkasjer er funnet og utbedret, samt på tilstøtende områder som eventuelt har vært utsatt for belastning under utbedringen.

Ettersom oppfølgingskontrollen skal utføres i henhold til kravene for en standard lekkasjekontroll, begynner tidsintervallet for neste ordinære lekkasjekontroll å løpe fra dette tidspunktet.