Driftsansvarlig må sørge for loggbok

Driftsansvarlig skal sørge for at det føres loggbok og for at loggen tas var på i minst i 5 år. Eventuelle kontraktører skal beholde en kopi av loggen i 5 år.

Informasjonen i loggboka skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for Miljødirektoratet eller den de bemyndiger, eller for Europakommisjonen.

Krav til informasjon

Loggen skal inneholde:

  • driftsansvarliges navn, postadresse og telefonnummer.
  • informasjon om mengden og typen f-gass i installasjonen (hvis dette ikke finnes i produsentens tekniske spesifikasjoner eller på merkingen, skal det fastslås av sertifisert personell).
  • mengden f-gass som er tilført/etterfylt på installasjonen ved vedlikehold eller service
  • mengden fluorholdige klimagasser som er tappet av anlegget ved vedlikehold, kondemnering osv., og hvor disse har havnet. Hvis gassen har gått til regenerering eller innsamling for destruksjon, skal navn, adresse og eventuelt sertifikatnummer til mottaksanlegget oppgis. Gass som er midlertidig tappet av anlegget under vedlikehold osv., skal registreres som satt på lager dersom denne ikke umiddelbart tilbakeføres anlegget.
  • Dato for og resultat av lekkasjekontrollene, samt årsak til eventuelle oppdagede lekkasjer.
  • Opplysninger om bedriften/personellet som har utført tiltakene.
  • Dato for resultat av kontroll av lekkasjedeteksjonssystemet (hvis et slikt er installert).
  • Eventuelt annen relevant informasjon.

Loggboken kan føres som en fysisk bok, elektronisk eller som en samling av dokumentasjon (rapporter, kvitteringer osv.).

Ytterligere veiledning om loggbok finner dere i kommisjonsforordning (EF) nr. 15/16/2007