Kva er ein nasjonalpark?

Ein nasjonalpark er store naturområde med særeigne eller representative økosystem. Dei kan òg vere landskap utan tyngre naturinngrep.

Desse store verneområda sikrar at samspelet i naturen ikkje blir forstyrra, og er ein viktig del av arbeidet med å hindre at plantar og dyr blir utrydda.

Korleis blir nasjonalparkane forvalta?

Nasjonalparkane blir forvalta av regionale styre med statleg oppnemnde medlemmer, til dømes politikarar eller representantar frå Sametinget.