Transport og luftkvalitet (KTL)

Seksjonen følger opp lokal luftkvalitet og klimagassutslipp. Kommunene er lokal forurensningsmyndighet for bestemmelser om luftkvalitet, mens vi følger utviklingen i miljøtilstanden, veileder og følger opp kommuner, følger opp regelverksendringer og deltar i internasjonalt arbeid (EU).

Vi følger med på utslipp fra vedovner og krav i økodesignforordningen der vi bistår andre myndigheter (NVE, DiBK).

Vi følger med på utviklingen og utreder tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport og visse andre kilder. Vi har også forvaltningsansvaret for miljøkrav til drivstoffkvalitet i produktforskriften, inkludert krav til biodrivstoff om omsetningspåbud og bærekraftskriterier. Vi deltar i internasjonalt arbeid (særlig EU) om slike reguleringer.

Vi bistår også med å koordinere arbeidet med Gøteborgprotokollen (NOx, SOx, ammoniakk, VOC, partikler) og deltar i aktuelt internasjonalt arbeid under langtransportkonvensjonen (LRTAP).