Avfall og gjenvinning (MAF)

Seksjonen har ansvar for nasjonalt regelverk for returordninger for avfall og farlig avfall. Vi skal påse at de etablerte returordningene fungerer i tråd med regelverket slik at målene om innsamling av avfall og gjenvinning blir nådd.

Seksjonen har et særlig ansvar for å identifisere nye typer farlig avfall og påse at farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Seksjonen har også ansvar for å forvalte regelverket og behandle søknader om eksport og import av avfall.

Vi formidler den nasjonale avfallspolitikken, arbeider for å nå de nasjonale målene og ivaretar Norges internasjonale forpliktelser og interesser innenfor våre ansvarsområder.

Seksjonen har ansvar for virkemidler og regelverk mv. for innsamling av avfall, avfallsreduksjon, farlig avfall og eksport/import av avfall. Konsesjonsbehandling av innsamlere og behandlingsanlegg for farlig avfall ivaretas av seksjon for kjemisk og metallurgisk industri (IKM).