Avfall og grunnforurensning (MAG)

Seksjonen arbeider med forvaltning og utvikling av regelverk innen avfall og grunnforurensning.

På avfall jobber seksjonen med sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, forsøpling, renovasjonsgebyrer, avfallsstatistikk. Vi har også ansvar for organisk behandling av avfall i form av kompostering, biogass mv.

På grunnforurensning jobber vi med oppfølgning av prioriterte grunnforurensningslokaliteter, veilede fylkesmenn og kommuner, følge opp enkelte bransjer og forvalte databasen Grunnforurensning.