Biocider og kjemikaliedeklarering (MBK)

Seksjonen har hovedansvar for produktregisteret, biocidforskriften og for miljøgifter i flere regionale og globale konvensjoner.

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier i Norge. Det inneholder opplysninger om:

  • kjemikalier som er deklareringspliktige i henhold til forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
  • biocidprodukter i henhold til biocidforskriften
  • mikrobiologiske produkter i henhold til forskrift om mikrobiologiske produkter
  • utgangsstoffer for eksplosiver i henhold til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver

Biocidforskriften implementerer EUs biocidforordning i Norge. I tillegg inneholder forskriften særnorske bestemmelser. Biocidprodukter benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Hensikten med biocidforskriften er å sørge for god beskyttelse av menneskers og dyrs helse og det ytre miljø, og å forenkle handelen av biocidprodukter mellom EU/EØS-landene.

Seksjonen har ansvar for Norges globale kjemikaliearbeid i Stockholmkonvensjonen om persistente organiske stoffer (POP-er), Rotterdamkonvensjonen om varsling ved import og eksport av farlige kjemikalier, og Minamatakonvensjonen om kvikksølv og i tillegg POP-protokollen og tungmetallprotokollen i den regionale Langtransportkonvensjonen (LRTAP).

Seksjonen bidrar i faglig arbeid med overvåkning av miljøgifter. Vi deltar i planlegging og utforming av overvåkningsprogrammer som fremskaffer resultater som kan brukes i kjemikaliereguleringsarbeid nasjonalt og internasjonalt.