Kjemikalier (MKJ)

Seksjonen har hovedansvaret for gjennomføring og forvaltning av de europeiske kjemikalieregelverkene CLP og REACH, og EU-regelverk om farlige kjemikalier i produkter som leketøy, elektriske og elektroniske produkter, batterier, emballasje og vaskemidler.

Produktforskriften gjennomfører bestemmelsene i de europeiske produktregelverkene, og inneholder også en del norske bestemmelser som seksjonen har ansvar for. Bestemmelsene om farlige stoffer i leketøy er gjennomført i leketøyforskriften.

CLP er regelverket om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. Forbrukere og arbeidstakere får gjennom faremerkingen informasjon eksempelvis om egenskaper som kreftfare, stoffer som kan påvirke forplantningsevnen eller være skadelig for miljøet.

REACH stiller omfattende krav til industrien om dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier. Ved registrering skal informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper og tilhørende risiko dokumenteres. REACH inneholder også forbud og andre begrensninger mot bruk og produksjon av farlige stoffer. Alle europeiske lands myndigheter jobber med å gjennomgå industriens dokumentasjon og med å identifisere stoffer med spesielt betenkelige egenskaper. Et resultat av dette er at det innføres nye krav til godkjenning eller forbud mot farligste stoffene, etter forslag fra Norge og andre land. Mye av jobben gjør vi i komiteene og arbeidsgruppene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og EU-kommisjonen. REACH inneholder også bestemmelser om informasjon i forsyningskjedene, som for eksempel sikkerhetsdatablader.

Seksjonen har en svartjeneste for REACH og CLP, og vi gir informasjon og veiledning om produktregelverkene. På nettsiden www.ErDetFarlig.no kan forbrukere finne informasjon om farlige stoffer i produkter.

Seksjonens oppgaver er en viktig del i arbeidet med å oppfylle regjeringens 2020-mål om et giftfritt miljø, og vi følger utviklingen i utslipp og bruk av prioriterte miljøgifter.