Økonomi og virksomhetsstyring (OOK)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyringen i Miljødirektoratet.

Ansvaret inkluderer forvaltning av økonomiregelverk, evalueringer og risikovurderinger, bilagsbehandling og betalingsformidling, føring av regnskap, intern- og ekstern regnskapsrapportering og kontakt med Riksrevisjonens regnskapsrevisjon, saksbehandling og saksbehandlerbistand i økonomisaker.

I tillegg har seksjonen systemansvar for økonomi- og virksomhetsstyringssystem, Elektronisk søknadssenter og anskaffelsesverktøyet Kontrakter og anskaffelser.