Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

SNO Rødberg har blant annet ansvar for naturoppsynet i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat, samt andre nærliggende verneområder i regionen

 

Arbeidsoppgaver

SNO Rødberg har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adrese

Besøksadresse: Sentrum 20, 3630 Rødberg (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.