Ansatte ved lokalkontoret

Lars Inge Enerstvedt er naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

Håvard Kjøntvedt er naturoppsyn i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat. 

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Rødberg har i samarbeid med SNO Skinnarbu og SNO Eidfjord ansvar for naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

SNO Rødberg har også ansvar for naturoppsynet i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat.

I tillegg har SNO Rødberg ansvaret for de øvrige verneområdene i Buskerud fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Rødberg har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rødberg har fokus særlig retta på trua og sårbare arter, motorferdsel, jakt, fiske og ferdsel. Registrering av for eksempel store rovdyr, villrein og rovfugl er også viktige oppgaver.

Kontoret har utført en del oppgaver innen informasjonsarbeid, og har stått for utgivelse av flere informasjonsbrosjyrer knyttet til motorferdselsloven, villreinjakt og ryddeaksjoner.

I tillegg til Hardangervidda nasjonalpark har kontoret også ansvar for naturoppsyn i større verneområder som Skaupsjøen-Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Fødalen landskapsvernområder.

Til sammen har kontoret ansvar eller delvis ansvar for 1 nasjonalpark, 2 store barskogreservater og 144 andre verneområder.

SNO Rødberg løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Hardangervidda Fjelloppsyn AS, som utfører en god del naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark og flere mindre verneområder i regionen.

Adresse

Besøksadresse: Sentrum 20, 3630 Rødberg (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.