Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Rødberg har i samarbeid med SNO Skinnarbu og SNO Eidfjord ansvar for naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

SNO Rødberg har også ansvar for naturoppsynet i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat.

I tillegg har SNO Rødberg ansvaret for de øvrige verneområdene i Buskerud fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Rødberg har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rødberg har fokus særlig retta på trua og sårbare arter, motorferdsel, jakt, fiske og ferdsel. Registrering av for eksempel store rovdyr, villrein og rovfugl er også viktige oppgaver.

I tillegg til Hardangervidda nasjonalpark har kontoret også ansvar for naturoppsyn i større verneområder som Skaupsjøen-Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Fødalen landskapsvernområder.

Adresse

Besøksadresse: Sentrum 20, 3630 Rødberg (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.