Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Alta betjener Vest-Finnmark. Området har en lang kystlinje med de store øyene Sørøya, Stjernøya, Forsøl (Hammerfest) og Seiland. 

I tillegg har SNO-Alta fagansvar for motorferdsel, rovfugler og fremmede arter i gamle Finnmark fylke. Fellingsleder Nord-norge har også kontor her.

Arbeidsoppgaver

SNO Alta har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret arbeider også med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt og bestandsregistrering av rovvilt og rovfugl. De har også ansvar for oppølging av fremmede arter, for eksempel mårhund, i Finnmark. Viktige oppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

Adresse

Besøksadresse: Alta Havn, 9515 Alta (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.