Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Karasjok betjener i hovedsak Karasjok og Kautokeino kommune, men samarbeider også med øvrige lokalkontorer i deres områder. i tillegg har fellingsleder rovvilttiltak Nord-Norge kontor her.

Arbeidsoppgaver

SNO Karasjok har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt (særlig tamrein) og felling og ettersøk av rovvilt.

For øvrig deltar kontoret i stor grad i registreringsarbeid knyttet til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

 

Adresse

Besøksadresse: Suomageidnu 37, 9730 Karasjok (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.