Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kautokeino utfører naturoppsyn og rovviltarbeid i indre deler av Finnmark

Arbeidsoppgaver

SNO Kautokeino har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt (særlig i forhold til tamrein) og bestandsregistrering av rovvilt.

 

Adresse

Besøksadresse: Boaronjarga 39, 9521 Kautokeino (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.