Ansatte ved lokalkontoret

Arbeidsoppgaver

SNO Lakselv har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og drive informasjon om natur og kulturverdier.

Naturoppsyn medfører kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Lokalkontoret arbeider også med skjøtsel, registrering og dokumentasjon.

Adresse

Besøksadresse: Stabbursnes naturhus og museum, 9710 Indre Billefjord (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.