Ansatte ved lokalkontoret

Torkjell Morset har ansvar for oppsyn i Stabbursdalen nasjonalpark og andre verneområder i regionen.

Petter Kaald har oppsyn med kystområdene i Vest-Finnmark.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Lakselv har oppsyn i fire kommuner i Vest-Finnmark. Området har en lang kystlinje med øykommunene Måsøy og Nordkapp. 

Arbeidsoppgaver

SNO Lakselv har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og drive informasjon om natur og kulturverdier.

Naturoppsyn medfører kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Lokalkontoret arbeider også med skjøtsel, registrering og dokumentasjon.

Adresse

Besøksadresse: Stabbursnes naturhus og museum, 9710 Indre Billefjord (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.